روغن جایگزین کره کاکائو ( CBS)و واردات مستقیم آن از مالزی

1 سال قبل در
کد آگهی : 43387

واردات روغن جانشین کره کاکائو با شرکت ام تی رویال ترکیه
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎي ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ( CBS) در دﺳﺘﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﻬﺎي ﻟﻮرﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد و رﻓﺘﺎر ذوﺑﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارد در ﺗﻬﯿﻪ ﺷﮑﻼت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آن و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي آن اﻣﺮوزه از ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺎﻟﻢ و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ درﺷﮑﻼﺗﻬﺎي ﻗﺎﻟﺒﯽ و روﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ روﻏﻨﻬا داراي رﻓﺘﺎر ذوﺑﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﻣﻘﺎﺑﻞ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن داراي ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري ﺷﮑﻼت ازﺑﻠﻮم زدن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

روغن جایگزین کره کاکائو

روغن جایگزین کره کاکائو

ویژگی ها:

مهمترین ویژگی CBS ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﻻ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد .
-ﻣﺤﺼﻮﻻ ت ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ داراي ﺑﺮاﻗﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺮاﻗﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺳﺖ .
-اﻧﺪﭘﺲ ﯾﺪ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
-ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاکثر 5% در فاز چربی
-ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﺳﯿﺪ ﻟﻮرﯾﮏ
-از ﻟﺤﺎظ ﭼﺸﺎﯾﯽ وﻧﻘﻄﻪ ذوب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ اﺳﺖ ودر دﻫﺎن ﻣﺎﺳﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
-ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﭙﺮﯾﻨﮓ ﺷﮑﻼت ﻧﺪارد و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯿﺰه ﻣﯽ ﺷﻮد ودر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻠﻮم ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .
-ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻاﺳﺖ و در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ذوب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
-داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﻼﺗﻬﺎي ﻗﺎﻟﺒﯽ ، ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻣﺤﺼﻮﻻ ﺗﯽ ﻣﺜﻞ وﯾﻔﺮ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ و ﻣﺎرش ﻣﺎﻟﻮ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
-به دلیل SFC مناسب CBS ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ روﻏﻦ را در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺧﺎﻣﻪ ﻗﻨﺎدي و ﭘﻨﯿﺮﻫﺎي ﭘﺮوﺳﺲ و ﺗﻘﻠﯿﺪي بجای چربی حیوانی مورد استفاده قرار داد.

87 بازدید کل ، 1 امروز

این سایت هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

گزارش مشکل آگهی

درخواست شما در حال پردازش است ، لطفا چند لحظه صبر کنید ....

آگهی های دیگر از این کاربر

آگهی های مشابه

نظرات کاربران