روغن جایگزین کره کاکائو ( CBS)و واردات مستقیم آن از مالزی

1 هفته قبل ،

کد آگهی : 43387

واردات روغن جانشین کره کاکائو با شرکت ام تی رویال ترکیه
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎي ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ( CBS) در دﺳﺘﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﻬﺎي ﻟﻮرﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد و رﻓﺘﺎر ذوﺑﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارد در ﺗﻬﯿﻪ ﺷﮑﻼت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آن و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي آن اﻣﺮوزه از ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺎﻟﻢ و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ درﺷﮑﻼﺗﻬﺎي ﻗﺎﻟﺒﯽ و روﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ روﻏﻨﻬا داراي رﻓﺘﺎر ذوﺑﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﻣﻘﺎﺑﻞ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن داراي ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري ﺷﮑﻼت ازﺑﻠﻮم زدن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

روغن جایگزین کره کاکائو

روغن جایگزین کره کاکائو

ویژگی ها:

مهمترین ویژگی CBS ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﻻ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد .
-ﻣﺤﺼﻮﻻ ت ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ داراي ﺑﺮاﻗﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺮاﻗﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺳﺖ .
-اﻧﺪﭘﺲ ﯾﺪ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
-ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاکثر ۵% در فاز چربی
-ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﺳﯿﺪ ﻟﻮرﯾﮏ
-از ﻟﺤﺎظ ﭼﺸﺎﯾﯽ وﻧﻘﻄﻪ ذوب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ اﺳﺖ ودر دﻫﺎن ﻣﺎﺳﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
-ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﭙﺮﯾﻨﮓ ﺷﮑﻼت ﻧﺪارد و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯿﺰه ﻣﯽ ﺷﻮد ودر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻠﻮم ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .
-ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻاﺳﺖ و در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ذوب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
-داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﻼﺗﻬﺎي ﻗﺎﻟﺒﯽ ، ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻣﺤﺼﻮﻻ ﺗﯽ ﻣﺜﻞ وﯾﻔﺮ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ و ﻣﺎرش ﻣﺎﻟﻮ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
-به دلیل SFC مناسب CBS ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ روﻏﻦ را در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺧﺎﻣﻪ ﻗﻨﺎدي و ﭘﻨﯿﺮﻫﺎي ﭘﺮوﺳﺲ و ﺗﻘﻠﯿﺪي بجای چربی حیوانی مورد استفاده قرار داد.

پیام پلیس فتا :

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید. همچنین بهتر است قبل از تحویل کالا یا خودروی خود در ازای چک‌های رمزدار بانکی، با مراجعه به بانک مربوطه از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.

پیام ام تی رز :

ام تی رز هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

گزارش مشکل

درخواست شما در حال پردازش است ، لطفا چند لحظه صبر کنید ....

آگهی های دیگر از این کاربر

آگهی های مشابه

ارسال نظر

ارسال ایمیل به آگهی دهنده

اگر از آگهی دهنده سوالی دارید ، از طریق فرم زیر برای او پیام شخصی بفرستید .

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر