تنوع 65 طعم و عطر متفاوت قهوه ترک

دانشگاه اژه شهر ازمیر ترکیه نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد که نشان می دهد از قهوه ترک بسیار بو داده شده 65 طعم و بوی متفاوت به عمل می آید.

پروفسور یشیم الماجی، عضو هیئت علمی رشته مهندسی صنایع غذایی دانشگاه اژه و ژولیده کیوانچی دانشجوی دکترای این رشته، تحقیقاتی را تحت عنوان «عطر و طعم ویژه قهوه ترک و تحلیل مشخصات آن» انجام داده اند که در نوع خود اولین تحقیق علمی در این زمینه به شمار می رود.

پروفسور الماجی که مطالعاتی در رابطه با فرهنگ قهوه ترک انجام داده است، گفت: پیش تر در این رابطه تحقیقاتی داشته و نتایج آن را در سطح عملی و دانشگاهی منتشر کرده ام اما تاکنون پژوهشی در خصوص عطر و طعم این قهوه نداشتم.

وی در ادامه با اشاره به برخی ویژگی‌های قهوه ترک، افزود:

تاکنون در مقالات منتشر شده خارجی به قهوه ترک اشاره ای نشده است و هدف ما از این تحقیق معرفی و شناساندن طعم سنتی آن در ابعاد جهانی است.

قهوه ترک در تولید صنعتی به دو صورت متوسط و بسیار بو داده شده فروخته می شود. در تحقیقات تحلیلی که ما انجام دادیم مشخص شد در قهوه کم بو داده شده 50، متوسط 59 و بسیار بو داده شده نیز 65 طعم و عطر مختلف وجود دارد.

همچنین قهوه ترک را از نظر بویایی و چشایی نیز تحلیل کردیم، در قهوه بسیار بو داده شده عطر و طعم ادویه، تلخ، ترش، شیرین، چوب، میوه و توتون مشخص شد. بر این اساس قهوه کم بو داده شده طعمی ترش، شیرین و میوه ای، نوع متوسط آن عطری ادویه ای، چوبی، میوه ای و توتونی و بسیار بو داده شده نیز عطر و طعم تلخ، ادویه ای، چوبی و خاکی دارد.

متوجه شدیم که قهوه شیرین گیرنده های چشایی را تغییر می دهد زیرا افرادی که قهوه را به صورت تلخ می نوشند طعم آن را بهتر درک می کنند.