دو مانع اصلی برای فروش بیشتردر مشاور املاک انها را از سر راه خود بردارید

تر مز دستی فروشتان  را بیاورید پایین .در مشاور املاک  وفروش ملک دو مانع وجود دارد وهر دو مانع ذهنی هستند ترس از شکست وترس از رد شدن

ترس  از شکست خوردن مهم ترین دلیل شکست خوردن در زندگی است این خودش شکست نیست بلکه ترس از شکست است .مجسم کردن شکست است وپیشبینی کردن شکست است که سبب می شو دنتوانید در سطح مطلوبی ظاهر شوید

دومین مانع بزرگ فروش ترس از رد شدن ومورد بی اعتنایی قرار گرفتن است می تر سیم که خریدار احتمالی به ما جواب نه بدهد می ترسیم مورد بی احترامی وتایید نشدن ومورد انتقاد واقع شویم.

واقعیتی است که ۸۰درصد تماس برای فروش با جواب نه روبرو می شود که این هزاران دلیل متفاوت دارد این بدان معنا نیست که اشکالی در کار فروشنده است .اشخاص از ان جهت نه می گویند زیرا به خرید ملک مورد نظر را نمی خواهنداما اگر در کار فروش ملک هستید و می ترسید که جواب نه بگیرید راه اشتباهی  برای کسب معیشت انتخاب کرده اید.

روز یک مشاور املاک

در جریان یک برسی که چند سال قبل در دانشگاه کلمبیا امریکا صورت گرفت معلوم شد فروشندگان به طور متوسط روزانه یک ساعت نیم کار می کنند و اولین تماس انها ساعت ۱۱واخرین تماس ساعت ۳ بعداز ظهر انجام می دهند .فروشندگان به طور متوسط بعد ازیک تماس تلفنی دست از کار می کشند .اغلب اشخاص نیمی از صبح را به گرم کردن خود می پردازند وچایی وقهوه می خورند ویا روزنامه می خوانند ویا در اینترنت هستند .

ترمز عملکرد فروش مشاورین املاک

 

 

چرا مشاوران املاک تا این اندازه کم کار می کنند ؟چرا تا این اندازه از روبه رو شدن با مشتریان طفره می روند ؟جواب ساده است ترس از رد شدن .

ترس از رد شدن در حکم یک ترمز در ذهن است . مشاور املاک طراز اول به موقعیتی رسیده اند که دیگرترس از شکست ندارند انها عزت نفس وتصویر ذهنی خودرا در سطح  قرار داده اند  که اگر کسی به انها جواب نه بدهد انها ناراحت نمی شوند.

برای فهم دقیق این موضوع مقاله بهترین سرمایه گذاری یک مشاور املاک  را بخوانید.