عباس جدیدی همه جا ! اینبار در مراسم تنفیذ

عباس جدیدی  همه جا ! اینبار در مراسم تنفیذ
عباس جدیدی نیز از جمله افرادی بود که در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی حاضر شد.
 عباس جدیدی کشتی گیر کشورمان در مراسم تنفیذ ظاهر شد .