استخدام / آشپز حرفه ای در رستوران ایرانی

استخدام / آشپز حرفه ای در رستوران ایرانی

رستوران ایرانی در استانبول

نیازمند آشپز حرفه ای

با جای خواب

حقوق مکفی

mr4032@yahoo.com