اجاره سوله / شهرک صنعتی اراک

اجاره سوله / شهرک صنعتی اراک

اجاره سوله در شهرک صنعتی اراک

5000 متر

دوطبقه واحداداری

آب و برق و گاز

09134432844