فروش مزرعه پرورش قارچ / مشهد

فروش مزرعه پرورش قارچ / مشهد

فروش 1400 مترمزرعه کشت قارچ

مجهز به تمامی دستگاه  های مرتبط

آماده تحویل

09154432123

کیایی