آموزش حسابداری در تبریز

حسابدار (عمومی مقدماتی) از مشاغل حوزه خدمات گروه شغلی امور مالی بازرگانی بوده و وظایف آن شامل: شناسایی مفاهیم و تعاریف حسابداری، تشخیص مفروضات واصول حسابداری، کاربرد معادله حسابداری ، شناسایی رویداد های مالی و ثبت در دفاتر و اسناد حسابداری، تهیه گزارش های مالی وصورت های مالی اساسی، ثبت حسابداری بازرگانی، انجام حسابداری موجودی کالا، عملیات حسابداری وجوه نقد، ثبت اسناد تجاری، اصلاح حسابها و اشتباهات حسابداری و بستن حسابها، بکارگیری رایانه و نرم افزارExcelدر حسابداری است و با مشاغل حسابداری در ارتباط است.
شروع دوره های آموزش حسابداری با اساتید با تجربه در آموزشگاه