استخدام در شرکت تولیدی صنعتی مهرگان یزد

شرکت مهرگان یزد نیازمند به  استخدام افراد زیر میباشد

کارشناس امور مالی

کارشناس ارشد حقوق

کارشناس طراحی

کارشناس ارشد امور اداری