تولید فیلتر هوا – شغلی مستقل و پر درآمد با کمترین سرمایه

گـــروه صنعـــتی و مـــاشــین ســـازی

آرامـــــــکوشـــا آریـــا

با بیش از 10 ســـال سابقه در صنعــــــت فـــیلتر ســــازی کشـــور

جـــذب ســـرمـــایه گذار و تولـــــید کننده به صـــورت محــــــدود

با بازدهی عالی در مدت زمــــان انــــدک

100% تضمینی

با درآمد روزانه بین 300 تا 800 هزار تومان

به صورت تـمــام اتـومــاتیــک،نـیمه اتـوماتیــک و مـکانیـکی

فرصــت اســــــتـثنـایی برای تـمـــامی افراد جامعه

ایجاد مشاغل شغلی به صورت دایِمی

عـقد قـرارداد رسمــــــی

تـضـمیــــن خـرید محصــول تولید شده توســط شـــرکت