ساندرو اتومات مشکی متالیک

ساندرو اتوماتیک مشکی متالیک. پلاک و کارتکس. آماده تحویل ۵۵.۶۰۰
سفید اتومات کارتکس ۵۴

فقط مصرف کننده تماس بگیر لطفا