شرکت حمل ونقل آسیاترابر / تبریز

جابجایی وانتقال دادن انسان ویاکالاازدیربازدغدغه بشریت بوده است.این مسئله درواقع یکی ازمشغله های مهم انسانی ازابتدایی ترین تاپیشرفته ترین مراحل توسعه بوده است.تااینکه امروزاستفاده ازوسایل نقلیه قول غول پیکروسریع السیروراه هایی درزمین وهواودریاباکیفیت های بسیاربالابه این امرسهولت بخشیده است.ازاین رومانیزازبهترین وسایل نقلیه ومجرب ترین کادرفنی بهره جسته واقدام به ایجادشرکتی نمودایم تادرحدتوان پاسخگوی نیازشهروندان باشیم.ماتجربیات چندین ساله خودرادرصنعت حمل کالا انباشت نموده وشرکت اسیاترابرتبریزرابنیان نهادیم تابه تجربیات خودجامه عمل بپوشانیم وباری ازروی دوش هم وطنانمان برداریم ودراین راه ازمردم غیوروغیرتمندانتظارداریم پشتیبان ودعاگوی فرزندان خودباشند.
مدیرعامل شرکت آسیاترابرتبریز
صداقت دوست