واردات روغن CBS از ملزی

روغن جانشین کره کاکائو

دارای براقیت اولیه و معمولا ماندگاری براقیت نیز بالاست

از لحاظ چشايي ونقطه ذوب مانند کره کاکائو است

در دهان ماسيده نمي شود