اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه

اقتصـاد ترکیـه ترکیبـی از صنایـع بومـی و مـدرن اسـت کـه روز بـه روز بـر دامنـه اش افـزوده میشـود. تولیـدات فـراوان کشـاورزی ترکیـه درسـال ۲۰۰۵ رتبـه هفتـم جهـان را بدسـت آورد و در سـال ۲۰۰۶ بـرای ٪۱۱٫۲ از مـردم ترکیـه اشـتغال ایجـاد کـرد. بخـش خصوصـی اقتصـاد ترکیـه نیـز قـوی و بـه سـرعت در حـال رشـد اسـت و نقـش مهمـی در بانکـداری، حمـل و نقـل و ارتباطـات دارد. در سـال هـای اخیـر اقتصـاد ترکیـه رشـد خوبـی داشـته و

رشـد ٪۸٫۹ و ٪۷٫۴ را در سـالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بدسـت آورده اسـت.

– اقتصاد کلان

ســازمان ســیا ترکیــه را در رده کشــورهای توســعه یافتــه دســته بنــدی کــرده اســت. اقتصــاد دانــان و سیاســتمداران اغلــب ترکیــه را بــه عنــوان کشــور تــازه صنعتــی شــده طبقــه بنــدی میکننــد و آن را جــزو ۲۰ کشــور صنعتــی جهــان میداننــد. بــر اســاس اعلام مجلـه فوربـس از نظـر تعـداد میلیاردرهـا شـهر اسـتانبول در سـال ۲۰۰۸ بـا ۳۵ نفـر میلیـاردر پـس از مسـکو (۷۴ میلیـاردر)، نیویـورک (۷۱ میلیـاردر)، لنـدن (۳۶ میلیـاردر) در رده چهـارم جهـان قـرار دارد و از ایـن لحـاظ از شـهرهایی ماننـد توکیـو، هنـگ کنـگ،

لــس آنجلــس و دالاس پیــش اســت.

– بخش کشاورزی

بــر اســاس آمــار ســال ۲۰۰۵ ترکیــه در تولیــد محصــولات کشــاورزی در رده هفتــم جهــان قـرار گرفـت. ترکیـه در تولیـد فنـدق، انجیـر، زردآلـو، گیلاس، بـه و انـار در جهـان اول، در تولیــد هندوانــه، خیــار و نخــود، دوم، در تولیــد ســیب زمینــی، بادمجــان، فلفــل ســبز، پسـته و عـدس، سـوم، در تولیـد پیـاز و زیتـون، چهـارم، در تولیـد چغنـدر قنـد، پنجـم، در تولیـد تنبا کـو، سـیب و چـای رتبـه ششـم جهـان، در تولیـد جـو و کتـان رتبـه هفتـم، در تولیـد بـادام رتبـه هشـتم، در تولیـد گنـدم، چـاودار و گریـپ فـروت رتبـه دهـم جهـان و در تولیـد لیمـو یازدهمیـن کشـور جهـان اسـت. ترکیـه از سـال ۱۹۸۰ میـلادی در تولیـد محصـو اساسـی کشـاورزی بـه خودکفایـی رسـیده و پـس از آن سـال نیـز بـه رشـد خـود ادامـه داده اسـت