صنایع ترکیه در سایت ام تی رز

صنایع ترکیه در سایت ام تی رز

– صنایع

ترکیــه در ســال ۲۰۰۵ یکــی از ۲۰ کشــور برتــر جهــان از لحــاظ تولیــدات صنعتــی جــای گرفـت و سـهم بخـش صنعـت در اشـتغال ٪۱۹، درتولیـد ملـی ٪۲۹ و در صـادرات ٪۹۴ را بـه خـود اختصـاص داد. بزرگتریـن صنعـت ترکیـه نسـاجی اسـت کـه ٪۱۶٫۳ کل صنایـع ترکیــه را شــامل میشــود. پــس از نســاجی پالایــش نفــت (٪۱۴٫۵)، صنایــع غذایــی (۱۰٫۶٪)، صنایـع شـیمیایی (٪۱۰٫۳), صنایـع فـولا د و ذوب آهـن (٪۸٫۹)، خودروسـازی (۶٫۳٪) و ماشــین ســازی (٪۵٫۸) بیشــترین ســهم در صنعــت ترکیــه را دارنــد. از لحــاظ صـادرات صنایـع نسـاجی بـا ٪۱۹، صنایـع خودروسـازی بـا ٪۱۸، صنایـع فـو د و ذوب آهــن بــا ٪۱۳، لــوازم خانگــی بــا ٪۱۰، صنایــع شــیمیایی و داروســازی بــا ٪۹ و ماشــین ســازی بــا ٪۷، عمــده صــادرات صنعتــی ترکیــه را تشــکیل میدهنــد. صنعــت نســاجی ترکیــه در ســال ۲۰۰۶ بــا صادراتــی بــه ارزش ۱۳/۹۸ میلیــارد دلار کــه بخــش اعظــم آن (۷۶٪) بـه کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا صـادر شـده بیشـترین درآمـد صادراتـی را بـرای
ترکیــه داشــته اســت. صنایــع الکترونیکــی وســتل ترکیــه بزرگتریــن تولیــد کننــده تلوزیــون در اروپاســت و یـک چهـارم تلویزیـون هـای خریـداری شـده توسـط مشـتریان اروپایـی توسـط وسـتل تولیـد میشـوند. مجمـوع تولیـد تلویزیـون شـرکت وسـتل و بکـو بیشـتر از نصـف تولیـد تلویزیـون اروپاسـت. شـرکت ترکیـهای پروفیلو-تـلار (Profilo-Telar) نیـز سـومین تولیـد کننـده تلوزیـون در اروپاسـت. سـهم ترکیـه در فـروش محصـول تلوزیـون در اروپـا از ٪۵ در ســال ۱۹۹۵ بــه ٪۴۵ در ســال ۲۰۰۵ رسیدهاســت. در همیــن مــدت ســهم ترکیــه از بــازار دســتگاه هــای دیجیتالــی در اروپــا از ٪۳ بــه ٪۱۵ رســیده و لــوازم خانگــی تولیــد ترکیــه ۱۸٪ بازارهــای اروپــا را بــه تســخیر درآورده اســت. صنایـع اتومبیـل سـازی ترکیـه در سـال ۲۰۰۶ بـا تولیـد ۱۰۲۴۹۸۷ دسـتگاه خـودرو، پـس از آلمـان، فرانسـه، اسـپانیا، انگلیـس و ایتالیـا در رده ششـم اروپـا جـای گرفـت.در همیـن ســال رتبــه ترکیــه در خــودرو ســازی جهــان هفدهــم جــای گرفــت وصــادرات خــودرو و قطعـات یدکـی خـودرو را بـه ۱۴ میلیـارد دلار رسـاند.