قطعه ویلای عمارت شرقی

۱۵۰۰مترقطعه دونبش نصف هم میشه فروخت جای خیلی خوش اب هوا ودنجی هست