طراحی و فروش کنتور آب وبرق

طراحی کنتور های کنترل از راه دور . طرف  قرارداد با شرکت آب منطقه ای