دستگاه حفاری DH

دستگاه حفاری DH و پمپ مربوطه ،  با سیستم وایر لن و عمق حفاری 250 متر و رادگیری  HQ و NQ (کارکرده)