دستگاه حفاری KSK

دستگاه حفاری KSK و  پمپ مربوطه با عمق حفاری 250 متر و رادگیری HQ و NQ (نو)