اعطای نمایندگی انواع شكلات تابلت لا تا مارکو به افغانستان

تابلت 85% تلخ 85 گرم،

، شكو تابلت شیری 85 گرمي، تابلت آيلين قهوه 12 جعبه  24 عددي ، تابلت 76% تلخ 85 گرم، تابلت آيلين فندقي 12 جعبه 24 عددي، النا شيري 13 گرمي، النا تلخ 13 گرم، تابلت آيلين تلخ12 جعبه 24 عددي، تخته اي كاكائويي تيپ 1، النا قندقي 13 گرم، النا قهوه 13 گرم، تخته اي كاكائويي تيپ 3، تخته اي كاكائويي تيپ 4، تخته اي سفيد تيپ 1، تابلت خانواده 400 گرمي .