کار در استانبول

– کار در استانبول
خانم جهت نگهداری از خانمی که
توان راه رفتن ندارد نیاز است
محل کار استانبول سمت اروپائی Sarıyer
تلفن تماس در استانبول
۰۵۳۲۶۱۳۴۸۱۶