کار در استانبول

کار در استانبول
حانم کودک نگهدار نیاز است
(با جای خواب)
محل کار استانبول سمت اسیائی Kartal
تلفن تماس در استانبول
۰۵۳۲۷۸۸۷۱۳۶