کار در رستوران ترکیه

کار در رستوران ترکیه
۱ – کار در رستوران ترکیه استانبول
آشپز برای شرکتی که روزانه
برای ۲۰۰۰ نفر پخت غذا دارد
– قصاب
– کمک آشپز برای غذای سرد
محل کار استانبول Topselvi- Kartal
تلفن تماس در استانبول
۰۲۱۶۳۰۶۵۴۸۰