خانم برای کار سالنداری رستورانی در ترکیه

به یک نفر نیرو خانم برای کار سالنداری رستورانی در منطقه شیرین اولرنیازمندیم.
حقوق  1500 لیر
آشنا به زبان ترکی باشد.
یک وعد غذای نهار
ساعت کاری : ۱۱ صبح تا ۱۱ شب
تماس : ۰۵۳۱۶۱۰۶۹۵۵