تدريس خصوصى و گروهى زبان انگليسى در استانبول

تدريس خصوصى و گروهى زبان انگليسى در استانبول
از مقدماتى تا پيشرفته
از الفباى انگليسى تا آمادگى براى آزمون IELTS
توسط دانشجوى دكتراى دانشگاه EMU
دارنده مدارك بين المللى IELTS  و  TTC
(Teaching Training Course)
با 17 سال سابقه تدريس در آموزشگاه هاى زبان و دانشگاه هاى ايران و قبرس

جلسه اول رايگان (خودتان كيفيت و روش تدريس را ارزيابى كنيد)

حسین خانی استاد زبان انگلیسی

مراجعه کنندگان از طریق این سایت مشمول تخفیف 5 درصد خواهند بود

00905303819095