فروش بادام با کالیبر های مختلف

فروش بادام درجه یک

کالیبر های مختلف