2000 متری فروشی تبریز

ازطرف خیابان مغازه و ورودی از طرف چهارراه بنبست هشت متری دارای برق سه فاز و آبیاری گاز و فاضلاب دارای چهار خط تلفن دارای پروانه خدمات خودروی