مغازه 90 متری فروشی تبریز

برّ خیابان گجیل ،مرکزی ترین نقطه تبریز ،نزدیک برجهای دو قلوی آیسان در حال احداث
دلرای تخفیف قیمت