زمین مسکونی

شهرک خاوران برجاده باسمنج دوکله به متراژ591  قطعه  اس 13