سمساری باران

خریدار لوازم منزل ، یخچال لباسشویی تلویزیون فرش، اجناس قدیمی و خرده ریز