حياط دو طبقه سند تكبرگ قابل نشيمن

در بهترين نقطه شهر چهارراه حافظ محله حيدر اباد