خانه نوساز در اهر

متر زیربنا و46 مترحیاط،دارای بیست میلیون وام 4درصد زلزله