فروش مرغ منجمد و تخم مرغ جهت مصرف داخلی و صادراتی

تولید ،فروش و عرضه مرغ منجمد و تخم مرغ ،انواع سینه ،انواع ران وبال