شهرک خاوران قطعه 706 فروش اپارتمان در تبریز

100 متر اپارتمان و 90 متر اپارتمان

متری 2000/000 تومان