اجاره ی یک واحد آپارتمان در تبریز

دارای برق وگاز وتلفن آب وموکت بندی وپکیج