اسب پرشی

نام اسب

 

جنسیت

سن

نژاد

سوابق ورزشی

Nice boyنایس

بوی

نریان

11 سال

بومی

رده پرش تکمیل ( رده مبتدی تکمیل به اضافه 2 رده d2)