این قطعه 273 متر با نقشه پروانه اماده

این قطعه 273 متر با نقشه پروانه اماده به صورت دو نبش و در چهار راه اصلی واقع شده است