خاوران 116 متری از سهم قطعه

متراژ قطعه 1214 متر میباشد که از ان 116 متر قابل فروش میباشد