خرید قیر گیلسونایت از ایران

خرید قیر گیلسونایت  از ایران برای  صادرات به ترکیه

قیرگیلسونایت فراوری نشده و خام