درخواست خرید سنگ گرانیت از ایران

درخواست خرید سنگ گرانیت برای صادرات به ترکیه

ماهیانه 3000 تن سنگ گرانیت و سایرسنگها