زمین با کاربری ورزشی در خاوران تبریز

زمین بالای 3000 متر کاربری ورزشی در خاوران تبریز

با شرایط استثنایی

املاک معینی