زیرزمین 65متری تکخوابه

زیرزمین 65متری تکخوابه بر خیابان 35 متری گلکار .مستقل .تمامی انشعابات مستقل دارای نورگیری خوب .کمد دیواری بزرگ در اتاق و تازه نقاشی شده .