شهرک خاوران زمین با کاربری درمانی

زمین با کاربری درمانی بر خیابان اصلی 6000 متر مربع با قیمت توافقی