شهرک خاوران زمین تجاری 1000 متر مربع

زمین تجاری بر شهرک خاوران میدان بزرگ و اصلی د کله با بر 30 متر مربع اماده ساخت بسیار خوش نقشه