شهرک خاوران قطعه خوش نقشه

قطعه مورد نظر در بهترین موقعیت خاوران قرار گرفته قطعه کاملا دو کله به 12 متری و 18 متری مابین 35 متری و 65 متری می باشد و زمین آن کاملا بکر می باشد