فروشی yamaha 1100 cc

موتور سالم . مدارک سه برگ مزایده (فروش).