فروش امتیاز سهم ماک 190 متری از فاز یک

امتیاز فاز یک با استعلام شهرداری مصوب دست اول