فروش انواع ماهی های تزئینی

پلاتی تاکسیدو از جمله ماهیان آرام  آکواریوم های گیاهی گرم است. قسمت عمده ای از بدن این ماهی توسط لکه های سیاه  پوشیده شده است. پلاتی به آکواریومی با حداقل حجم ۵7 لیتر همراه با گیاهان فراوان نیاز دارد.پلاتی ماهی بسیار صلح جویی است