فروش دستگاه کلوخه شکن Lump crusher

۱۸ آبان ۱۳۹۵ ۱۸ آبان ۱۳۹۵


کلوخه شکن
در طی فرایند تولید محصول مواد اولیه ممکن است بصورت اشکال مختلف وارد چرخه تولید شوند و نیاز به خردایش میباشد خواه این امر در جهت ادامه روند تولید یا در زمان بسته بندی محصول ،از محاسن این دستگاه ساخت سفارشی بر اساس نوع نیاز و امکان نصب در خروجی سیلو ها جهت بسته بندی میباشد.

کاربرد این دستگاه دامنه بسیاری از مواد را تحت پوشش قرار میدهد ،ساختار کلی دستگاه تک شفتی یا دوشفتی باتوجه به سختی ،رطوبت،میزان سایز مواد ورودی یا سایز مواد خردایش شده متفاوت میباشد.

: Material of Construction
Carbon Steel
Stainless Steel
Sanitary Stainless Steel
Other Alloys

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر