فروش فاز دو خاوران تبریز

فروش امتیاز 190 متری از شهرک خاوران تبریز فاز دو